Ny skatt på alla hårdvaror från 1 juli 2017


Regeringen har beslutat att införa en kemikalieskatt för varje hårdvaruenhet som handlas. Skatten baseras på enhetens vikt, 120 kr/kg men max 320 kr per enhet. 
Beslutet trädde i kraft den 1 april och från och med 1 juli skall skatt betalas för alla hårdvaror som säljs.
Rent konkret innebär detta att det i våra offerter kommer att tillkomma en rad som visar kostnaden för kemikalieskatten.
Om ditt företag är godkänd lagerhållare skall ni meddela detta till oss på Infinigate så att vi får uppdatera våra system.

Miljöavgifter 


Sedan augusti 2005 gäller en ny lag om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209, 210), det s k WEEE-direktivet. 
Företag som importerar produkter och säljer dessa på den svenska marknaden omfattas av lagen. Detsamma gäller tillverkande företag i Sverige, som säljer sina produkter på den svenska marknaden.
Detta innebär att en miljöavgift ska tas ut för omhändertagande och skrotning på dessa produkter.

Läs mer om detta 

Infinigate är anslutna till El-Kretsen 


Elkretsen är är ISO-certifierade och uppfyller producentansvaret åt oss.

Infinigate Sverige AB är ansluten till El-Kretsen i Sverige AB som är ISO-certifierade och därmed följer Infinigate förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter (SFS 2005:209 samt 2005:210). 
Dessutom följs förordningen om producentansvar för batterier (SFS 2008:834). 

El-Kretsen driver ett insamlingssystem och garanterar att insamlade elektriska och elektroniska produkter och insamlade batterier omhändertas och återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt enligt gällande lagar. 

Certifikat producentansvar elektronik 
Certifikat producentansvar batterier 


Infinigates miljöpolicy 


  • uppfylla eller överträffa lagar, förordningar samt myndigheternas miljökrav. 
  • utbilda och stimulera medarbetare så att de kan bedöma och prioritera aktiviteter, tjänster och produkter ur ett miljöperspektiv. 
  • arbetsmiljö präglas av trivsel, respekt, trygghet och produktivitet. 
  • eftersträva vid inköp av emballage, material och produkter få en lägsta möjliga miljöpåverkan men ändå tillräckligt skydd för godset. 
  • källsortera avfall under kontrollerade former som säkerställer att avfallet omhändertas på ett miljöriktigt sätt. 

    För vidare information, kontakta: Peter Strand, VD hos Infinigate Sverige AB